Strategy transnational e. V.
Dr. Heidemarie Wünsche Piétzka
Theaterstrasse 76
09111 Chemnitz/Germany

phone: +49 371 3346015
fax: +49 371 3346016

http://dialogue-facilitators.eu

European Network of Dialogue Process Facilitators
  • Enlarge webiste
  • print preview

BG

ПРОЦЕСЪТ ДИАЛОГ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Създайте “контейнер”:

В това пространство е безопасно да разкрия истинските си принципи и да изследвам с любопитството на човек, който се учи, истините на другите ("контейнер" произлиза от лат. con tenere, което означава "държа заедно, съ-държам");

Приемете позицията на обучаем: Тази нагласа ми дава възможност да бъда искрено любознателен/на и да оставя настрана културната определеност да бъда “знаещ/а” – “В ума на начинаещия има много възможности; в ума на експерта те са малко”;

Проявявайте същностно уважение:

Аз признавам другите в същността им, която заслужава уважение. Уважението е повече от активна толерантност: ще се опитвам дотолкова, доколкото мога, да видя света от гледната точка на другия човек;

Бъдете открити:

Открит/а съм за нови идеи и различни гледни точки. Открит/а съм да поставям под въпрос дългогодишни навици, представи и убеждения;

Бъдете чистосърдечни:

Говоря за нещо, което истински ме е завладяло, което е истински важно за мен. Не говоря, за да изглеждам умен/на, да теоретизирам или държа реч. Икономичен/на съм с думите;

Слушайте задълбочено:

Слушам другия/ата без резерви, като го/я приканвам да разкрие с доверие своя свят;

Намалете темпото:

Имам възможност да осъзная откъде идват автоматичните ми, рефлекторни ментални и емоционални реакции. Без намаляване на темпото на комуникационния процес подобно трансформиращо осъзнаване е почти невъзможно;

Отстранете това, което приемате като предположения или факти:

Различията в нашите убеждения, представи и интерпретации са горивото за безкрайни неразбирателства и конфликти. В диалога ние практикуваме осъзнаването на нашите предположения и преценки и ги държим леко "на разстояние" така, че да можем да ги наблюдаваме и да си ги признаем;

Практикувайте духа на изследовател:

Отстранил/а съм ролята си на "знаещ/а" и развивам искрен интерес към онова, с което все още не съм запознат/а. Развивам нагласата да бъда любознателен/на, да чувствам и да бъда смирен/а: "Аз не знам и искам да науча".

Приемете парадокса на различията:

Ставам невероятно способен/на да бъда в творческото напрежение, когато и “това” , и “онова” могат да бъдат истина. Въздържам се да оказвам натиск върху ситуация или лице, като го/я принуждавам да се пригоди към моята картина за света;

Наблюдавайте наблюдателя:

Аз съм наблюдател/ка на моето собствено говорене и слушане, в процеса на които моите установени позиции се смекчават и променят. "Наблюдаваната мисъл променя" - казва Дейвид Бом.

Source: http://dialogue-facilitators.eu/BG

Supported by:

Internetagentur simpilio

The DIA-FCC project
has been co-financed by:

Education an Culture DG